Luon­non­mu­kais­ta kau­neu­den­hoi­toa
Hel­sin­gin Kum­pu­las­sa

MIK­SET SINÄ­KIN OLI­SI LUON­NON­KAU­NIS?
Hem­mot­te­lu­pa­ke­titHoi­dot

Hoi­dot

Vil­li Vadel­mas­sa hoi­dam­me moni­puo­li­ses­ti ja koko­nais­val­tai­ses­ti kehon eri osa-aluei­ta.

Kas­vo­hoi­dot

 

Rip­sien ja kul­mien vär­jäys

 

Jal­ka­hoi­dot

 

Käsi­hoi­dot

 

Var­ta­lo­hoi­dot

 

Mie­hil­le

 

Ota Yhteyt­tä

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna(at)villavadelma.fi

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin tai säh­kö­pos­tia.
Ajan­va­raus toi­mii käte­väs­ti myös net­ti­va­rauk­sel­la!

Mak­su­vä­li­nei­nä ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land
Direc­tion