Luon­non­mu­kai­set, yksi­löl­li­set ja ammat­ti­tai­dol­la teh­dyt kas­vo­hoi­dot

Vil­la Vadel­mas­sa autam­me sinua pitä­mään kas­vo­je­si ihon heleä­nä, kir­kas­tam­me elo­ton­ta ihoa, lisääm­me kui­vaan ihoon riit­tä­väs­ti kos­teut­ta, tasoi­tam­me ihon väriä ja arpia tar­vit­taes­sa ja ennen kaik­kea pidäm­me huo­len, että hoi­to on juu­ri sinun ihol­le­si sopi­vin ja tuo sinul­le halua­mia­si tulok­sia.

Hoi­dot teh­dään kor­kea­laa­tui­sil­la koti­mai­sil­la EkoP­har­man tuot­teil­la ja eri­kois­kas­vo­hoi­dois­ta osa teh­dään myös­kin koti­mai­sel­la BTB13-tuo­te­sar­jan tuot­teil­la. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa ren­tou­tu­maan!

Heleyt­tä­vät kas­vo­hoi­dot

Het­kes­sä heleäk­si! -kas­vo­hoi­to

35 min / 45€

[vir­kis­tää ja heleyttää]Hoito sopii hyvin, kun kai­paat free­saus­ta ennen juh­lia tai sinul­la on vain het­ki omaa aikaa.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Kir­kas­ta­va see­ru­mi
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo­hie­ron­ta
 • Heleyt­tä­vä naa­mio

Kir­kas­ta­va ja kos­teut­ta­va kas­vo­hoi­to

65 min / 69€

[Kir­kas­taa, vir­kis­tää ja ravitsee]Hoito sopii hyvin, jos kas­vo­hoi­dos­ta­si on kulu­nut jo jon­kin tai haluat ren­tou­tua ja vir­kis­tyä.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Mar­jai­nen kas­vo­naa­mio
 • Kir­kas­ta­va hoi­to­voi­de
 • Käsien hie­ron­ta

Mar­ja­pa­ra­tii­si -kas­vo­hoi­to

75 min / 80€

[Kos­teut­taa, heleyt­tää ja tasoit­taa ihon väriä]

Hoi­to sopii hyvin kai­kil­le iho­tyy­peil­le, niin nuo­rel­le kuin ikään­ty­väm­mäl­le­kin ihol­le, kun kai­paat teho­kas­ta heley­tys­tä kas­voil­le­si esi­mer­kik­si ennen juh­lia. Hoi­dos­sa käy­te­tään vii­len­nys­hoi­to­pää­tä, joka mm. sti­mu­loi pin­ta­ve­ren­kier­toa ja elvyt­tää ihon­vä­riä.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Kul­mien siis­ti­mi­nen
 • Kiin­teyt­tä­vän ja väriä tasoit­ta­va vii­len­nys­hoi­to ja elvyt­tä­vä see­ru­mi (kas­vot, kau­la)
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Heleyt­tä­vä mar­jai­sa naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhtey­des­sä:

Mini­ma­ni­kyy­ri 20 €
Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio käsil­le 10 €
Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio jaloil­le 10 €
Rip­set ja kul­mat 20 €
Pel­kät kul­ma­vä­rit 12 €
Pel­kät rip­si­vä­rit 10 €
Pelk­kä kul­mien nypin­tä 5 €
Sää­rien soke­roin­ti 29 €
Nis­ka - sel­kä­hie­ron­ta (20 min) 20 €

Puh­dis­ta­vat hoi­dot

Puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to

75 min / 76€

[Puh­dis­taa ihon ja kos­teut­taa] Hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Mekaa­ni­nen syvä­puh­dis­tus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

Teho­puh­dis­ta­va  Sonosc­rub -UÄ-kas­vo­hoi­to*

85 min / 85€

[Syvä­puh­dis­taa, elvyt­tää ja kir­kas­taa]

Hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia tai rasit­tu­nut ja elo­ton iho kai­paa kir­kas­tus­ta.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Syvä­puh­dis­tus UÄ-lait­teel­la
 • Mekaa­ni­nen puh­dis­tus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

*Teho­puh­dis­ta­va UÄ-kas­vo­hoi­to (eli ult­ra­ää­ni) sar­ja­hoi­to­na (3 x hoi­to, yht. 210€)

Nuo­ren ihon perus­kas­vo­hoi­to

60 min / 57€

[Puh­dis­taa ihon ja kos­teut­taa] Hoi­to on tar­koi­tet­tu
14-22 vuo­tiail­le ja sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia, tulee ensim­mäis­tä ker­taa kas­vo­hoi­toon tai / ja tar­vit­see koti­hoi­to-ohjaus­ta ihon­hoi­dos­sa.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Mekaa­ni­nen syvä­puh­dis­tus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta
 • Koti­hoi­to-ohjeet

Teho­puh­dis­ta­va  Sonosc­rub -UÄ-kas­vo­hoi­to nuo­rel­le ihol­le *

65 min / 70 €

[Syvä­puh­dis­taa, elvyt­tää ja kir­kas­taa, hoi­to on tar­koi­tet­tu 14-22 vuo­tiail­le]

Hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia tai samea näp­py­läi­nen iho kai­paa kir­kas­tus­ta.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Syvä­puh­dis­tus UÄ-lait­teel­la
 • Mekaa­ni­nen puh­dis­tus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

 

Siloit­ta­vat hoi­dot

Kohot­ta­va Dual Injec­tor – eri­kois­kas­vo­hoi­to

70 min / 87€

[Silot­taa, kohot­taa ja tasoit­taa ihon väriä, neu­la­ton]

Hoi­to sopii hyvin, kun iho kai­paa silo­tus­ta, teho­kas­ta kiin­tey­tys­tä tai syvä­kos­teu­tus­ta.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Dual Injec­tor -hoi­to, n. 15 min
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo- ja dekol­tee-hie­ron­ta
 • Kir­kas­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

HUOM! Hoi­toa ei voi teh­dä, jos on: ras­kaa­na, vai­kea yleis­sai­raus, epi­lep­sia, iho­sai­raus, syö­pä tai sydä­men­tah­dis­tin.

Kiin­teyt­tä­vä, kir­kas­ta­va ja ihon väriä sekä pin­taa tasoit­ta­va BTB13 -mik­ro­neu­laus­hoi­to*

85 min / 110€  ja sar­ja­hoi­dot 95 € / 60 min

[Kiin­teyt­tää, vah­vis­taa, tasoit­taa ja kir­kas­taa ihon väriä, esim. mak­sa­läis­kät, pig­ment­ti­lä­si­kät, teho­kos­teut­ta­ja elot­to­mal­le ihol­le]
Hoi­to sopii hyvin, jos iho­si kai­paa kiin­tey­tys­tä, ihon­vä­rin tasoit­ta­mis­ta, esim. pig­ment­tion­gel­mat, run­sas­ta kos­teut­ta­mis­ta, aknei­hon hoi­toon, arpien tasoit­ta­mis­ta.

 • Kon­sul­taa­tio 15 min (ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la)
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen rol­le­ri (0,5 mm)
 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Mik­ro­neu­laus
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio rää­tä­löi­dys­ti iho­tyy­pin mukaan
 • Dekol­tee­hie­ron­ta ja käsien hie­ron­ta naa­mion vai­kut­taes­sa

*Kon­sul­taa­tios­sa ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la sel­vi­te­tään ihon sen het­ki­nen tila ja kat­so­taan mon­ta­ko ker­taa hoi­toa oli­si hyvä teh­dä, jot­ta saa­tai­siin toi­vot­tu­ja tulok­sia.

 • Sar­ja­hoi­to­na kas­vot ja kau­la: 95€ / 60 min
 • Kas­vot, kau­la ja dekol­tee: 110€ / n. 85 min

Eri­kois­kas­vo­hoi­dot

VIL­LA VADEL­MA -hoi­to

100 min / 115€

Hoi­to sopii hyvin, kun haluat koko­nais­val­tais­ta hem­mot­te­lua ja huo­len­pi­toa sekä arjen luxus­ta. Kas­vo­je­si iho saa upean käsit­te­lyn eri­lai­sil­la vai­kut­ta­vil­la tehoai­neil­la ja yksi­löl­li­ses­ti val­mis­te­tul­la naa­miol­la.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­ren­tou­tus (selän hie­ron­ta n. 10 min)
 • Pin­ta­puh­dis­tus ja ihoa­na­lyy­si
 • Kul­ma­kar­vo­jen muo­toi­lu
 • Kuo­rin­ta
 • Kir­kas­ta­va see­ru­mi
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Ravit­se­va naa­mio
 • Vir­kis­tä­vä ja kiin­teyt­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Yksi­löl­li­ses­ti val­mis­tet­tu naa­mio ihon tar­pei­den mukaan
 • Käsien kuo­rin­ta & hie­ron­ta
 • Kos­teut­ta­va sil­mä­nym­pä­rys­voi­de
 • Kevyt ehos­tus ja koti­hoi­to-ohjeet

BTB13- ERI­KOIS­KAS­VO­HOI­TO

75 min / 89 €

[Akti­voi pas­si­voi­tu­nei­ta kan­ta­so­lu­ja, kos­teut­taa tehok­kaas­ti, kir­kas­taa, kiin­teyt­tää ja tasoit­taa ihon väriä] Hoi­to sopii hyvin, jos iho kai­paa kiin­teyt­tä­mis­tä, värin tasoit­ta­mis­ta (mm.pigmenttiläiskät), peh­meyt­tä ja ravit­se­vaa kos­teu­tus­ta.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus
 • pH-kuo­rin­ta (hap­po)
 • Koji­hap­po (kir­kas­taa, mm. pig­ment­ti­läis­kiin)
 • Puh­dis­tus tar­vit­taes­sa (kas­vot)
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot, dekol­tee ja kädet)
 • Vir­kis­tä­vä & kos­teut­ta­va  yksi­löl­li­ses­ti teh­ty naa­mio (sis. myös hyalu­ro­ni­hap­po­täyt­tä­jä­nes­tet­tä)
 • Koti­hoi­to-ohjeet, kevyt ehos­tus

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Varaa aika

Ota Yhteyt­tä

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna(at)villavadelma.fi

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin tai säh­kö­pos­tia.
Ajan­va­raus toi­mii käte­väs­ti myös net­ti­va­rauk­sel­la!

Mak­su­vä­li­nei­nä ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land
Direc­tion