Kau­neus­puo­ti Vil­la Vadel­ma

Vil­la Vadel­mas­ta löy­dät sekä kat­ta­vat kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lut ja hoi­to­tuot­teet että hyvän mie­len ja moti­vaa­tio­ta koti­hoi­toon. Tavoit­tee­na on tar­jo­ta asiak­kail­le parem­paa voin­tia, laa­du­kas­ta hoi­toa ja hyviä neu­vo­ja ihon­hoi­toon liit­ty­viin ongel­miin.

Kos­me­to­lo­gi­set hoi­dot toteu­te­taan asiak­kaan toi­veet huo­mioi­den, hyvil­lä koti­hoi­to-ohjeil­la ja tehok­kail­la tuot­teil­la par­haan lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si. Hoi­dot ja hoi­to­tuot­teet ovat syvä­vai­kut­tei­sia, tuot­tei­den tuok­sut raik­kai­ta ja täyn­nä puh­tai­ta luon­non anti­mia.

Vil­la Vadel­mas­ta löy­dät toi­mi­vat tuot­teet her­käl­le­kin ihol­le. Voit halu­tes­sa­si teh­dä ostok­sia pai­kan pääl­lä, tai Vil­la Vadel­man verk­ko­kau­pas­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Kau­neus­puo­ti Vil­la Vadel­maan!

Han­na

hanna(at)villavadelma.fi
044 020 4750

Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni SKY-kos­me­to­lo­gi ja olen Suo­men Kos­me­to­lo­gien yhdis­tyk­sen jäsen. Minul­la on koke­mus­ta oman hoi­to­la­työ­ni lisäk­si myös vii­den täh­den SPA-hoi­to­las­sa työs­ken­te­lys­tä sekä koti­käyn­ti­hoi­dois­ta. Toi­min hoi­to­la­työ­ni ohel­la Navi­ter Oy:n alue­kou­lut­ta­ja­na. Kou­lu­tan EkoP­har­ma Hel­sin­ki -luon­non­kos­me­tiik­ka -tuo­te­sar­jaa mm. Kos­me­to­lo­gi­kou­luis­sa. Olen eri­kois­tu­nut her­kän ihon ja aknei­hon hoi­toon.

Ota yhteyt­tä

Ota Yhteyt­tä

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna(at)villavadelma.fi

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20
La klo 10–16

India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land